BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
17 wrz 2015 / Ministerstwo Gospodarki /

Praktyczne zastosowanie mediacji w sporze budowlanym

Wykorzystanie mediacji zamiast drogi sądowej do rozwiązania sporu pomiędzy przedsiębiorcami to dla stron oraz gospodarki przede wszystkim oszczędność czasu oraz niższe koszty. Jednym z takich przykładów jest przypadek sporu przedsiębiorców z branży budowlanej opracowany przez Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Przedmiot sporu

Spór dotyczył wybudowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z częścią usługową. Właściciele lokali usługowych zgłosili inwestorowi (deweloper budowlany) liczne usterki. Zdaniem inwestora przyczyny usterek wynikały z zaniechania po stronie głównego wykonawcy robót i w związku z tym skierował roszczenie do głównego wykonawcy o zapłatę odszkodowania w wysokości 350 tys. zł. z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Inwestor skierował do Sądu Okręgowego pozew przeciwko głównemu wykonawcy. Na pierwszej rozprawie Sąd Okręgowy skierował strony do mediacji, wyznaczając mediatora stałego oraz ustalając termin na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Przebieg mediacji

Postępowanie mediacyjne odbyło się w ramach dwóch sesji. Strony wspólnie zdecydowały się skorzystać podczas mediacji z prywatnej opinii biegłego z zakresu budownictwa oraz zaprosić na jedną z sesji kierownika budowy oraz projektanta, pełniącego równocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Strony i mediator podpisały umowę o mediacji i zdecydowały się na prowadzenie mediacji bezpośredniej (na wspólnych sesjach).

Podczas pierwszej sesji strony sporu przedstawiły swoje stanowiska. Przy pomocy mediatora przedsiębiorcy uzgodnili, iż wspólnie zamówią i opłacą w częściach równych sporządzenie prywatnej opinii przez biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia przyczyn, zakresu i wyceny kosztów naprawy przedmiotowych usterek.

Podczas drugiej sesji, na zaproszenie stron sporu opinie przedstawili: kierownik budowy oraz projektant. Następnie, strony i mediator kontynuowały drugą sesję mediacyjną już w bezpośrednim gronie. Mediator podczas dyskusji nie dążył do ustalenia procentowego stopnia odpowiedzialności za powstanie usterek poszczególnych podmiotów – w zamian za to sugerował i proponował stronom różne warianty rozwiązań. Pomógł im w osiągnięciu porozumienia kładąc nacisk na ocenę realności opcji rozwiązania sporu.

Efekt mediacji  

Efektem podjętych rokowań z udziałem mediatora było wypracowanie głównych postanowień ugody w sprawie. Główny wykonawca zobowiązał się do naprawienia wszystkich usterek na swój koszt z materiałów dostarczonych przez Inwestora w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania wszystkich niezbędnych zmian projektowych i zgód publicznych i prywatno-prawnych. Inwestor oświadczył, iż wykonanie ww. zobowiązania przez Głównego wykonawcę zaspokaja jego roszczenia w całości.

Spotkania mediacyjne przyczyniły się do znalezienia wspólnego rozwiązania i zakończenia sporu przez strony.  

Więcej na temat opisanej mediacji (szczegółowe studium przypadku).

Więcej informacji o mediacji i arbitrażu oraz inne przykłady zastosowania mediacji można znaleźć na portalu pod adresem www.mediacjegospodarcze.gov.pl oraz www.caim.gov.pl. Na portalu dostępny jest również specjalny formularz (link) za pomocą którego zainteresowani mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z zakresu wykorzystania mediacji.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium