BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
22 cze 2011 / Austrotherm /

Paszporty energetyczne

Niebagatelny wpływ na utrzymanie komfortu cieplnego w budynku ma zużycie energii oraz sposób jego użytkowania. Poziom tego zużycia zależny jest, min. od lokalnego klimatu, dostępnych technologii, polityki ekologicznej i energetycznej, oraz od zamożności społeczeństwa. W ostatnim czasie możemy zaobserwować powstawanie nowych standardów zmierzających do oszczędzania energii. Dynamicznie rozwijają się technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, powstaje coraz więcej budynków energoszczędnych i pasywnych. Jednym z działań, które zmierzają do racjonalizacji użytkowania i oszczędzania energii w Polsce jest wprowadzenie regulacji prawnych zgodnych z wytycznymi Dyrektywy 2002/91/EC. Wspierają one podejmowanie decyzji inwestycyjnych i prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków. Regulacje zostały wdrożone do polskiego systemu prawnego i zgodnie z przyjętymi w nich zapisami od 1 stycznia 2009 roku, powstał obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Jest ono zwane również certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym i określa zapotrzebowanie energii do spełnienia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia, a także w przypadku obiektów użyteczności publicznej oświetlenia. Certyfikat energetyczny ważny jest 10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną budynku.

Do czego służy świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu dostarczać obiektywnych informacji na temat jakości energetycznej budynków. W przyszłości, przy prowadzeniu odpowiedniej polityki energetycznej, będzie skutkować znacznym zmniejszeniem energochłonności istniejącego i przyszłego budownictwa mieszkaniowego.

Jakie informacje zawiera paszport energetyczny?

Certyfikat energetyczny zawiera takie informacje, jak:
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe lokalizacja budynku,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe charakterystyka techniczno-użytkowa budynku,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe obliczeniowe zapotrzebowanie na energię,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe sumaryczne, roczne, jednostkowe zapotrzebowanie na energię nieodnawialną EP,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Dane zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej stanowią pożyteczne uzupełnienie informacji o nieruchomości będącej przedmiotem obrotu, a także poddawanej planowanej termomodernizacji.

Co to jest EP?

Charakterystyka energetyczna jest określana na podstawie porównania jednostkowej ilości pierwotnej energii nieodnawialnej EP, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, z odpowiednią wartością referencyjną.

Regulacje prawne

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe dyrektywa UE 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe ustawa z dnia 19 września 2007 r., Prawo Budowlane,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw i ich charakterystyki energetycznej,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Jak wygląda świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Strona 1, podstawowe informacje – zawiera podstawowe informacje na temat obiektu, dla którego świadectwo zostało sporządzone, czyli dane właściciela, adres budynku, datę wydania, numer certyfikatu, datę ważności oraz informację o zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną.

Strona 2, techniczny opis budynku – zawiera techniczno-użytkowe informacje na temat obiektu (ilość kondygnacji, do jakich celów obiekt został stworzony, powierzchnia, etc.) oraz roczne, jednostkowe zapotrzebowanie na energię.

Strona 3, uwagi dotyczące poprawy jakości energetycznej – uwagi osoby sporządzającej certyfikat, dotyczące możliwych zmian, które przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową przy eksploatacji budynku. Informacje zawarte na tej stronie mogą być podstawą do uzyskania kredytu termomodernizacyjnego.

Strona 4, objaśnienia – zawiera definicje podstawowych zagadnień znajdujących się w świadectwie.

Kto sporządza świadectwa energetyczne?

Zgodnie z ustawą świadectwa może sporządzać osoba, która:
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe posiada tytuł magistra,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe nie była karana,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Ceny świadectw charakterystyki energetycznej budynków plasują się obecnie na poziomie od 500-5000 złotych. Rozbieżności wynikają ze stopnia złożoności obliczeń, położenia geograficznego, czy nawet wielkości miasta, w którym jest położony budynek. Cena za sporządzenie świadectwa energetycznego jest ustalana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jaki wpływ mają świadectwa na ceny nieruchomości?

Wprowadzenie certyfikatów umożliwia ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarcza również informacji, które do tej pory nie były dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię uzyskują na rynku nieruchomości wyższe ceny niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji są, na skutek nieefektywnego użytkowania energii, wysokie. Charakterystyka energetyczna ma wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej o warunki oświetleniowe. Dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewniony dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium