BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Czackiego 3/5 lok. 115
00-043 Warszawa
Poland

(22) 827 – 68 – 93 sitpmb@sitpmb.pl

www.sitpmb.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych to stowarzyszenie, które zrzesza inżynierów i techników wszystkicg specjalności budowlanych. Podstawowymi zadanimi stowarzyszenie są:

 • integracja środowisk technicznych branży;
 • nadawanie tytułów rzeczoznawcy branżowego;
 • umożliwienie podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju (ekspertyzy, opinie techniczne);
 • pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych;

 

Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. honorowych

 3. wspierających

 

Członków zwyczajnych przyjmują koła na podstawie deklaracji, popartej przez jednego członka SITPMB.

Dowodem członkostwa jest legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału.

 1. Członkami zwyczajnymi SITPMB mogą być:

  1. inżynierowie, technicy i inne osoby z wyższym lub średnim wykształ­ceniem o specjalnościach występujących w przemyśle materiałów budowlanych, szkła i ceramiki,

  2. studenci wyższych uczelni, oraz uczniowie ostatnich klas średnich szkół zawodowych o specjalności jak w p. I,

  3. laureaci nagród państwowych, wynalazcy, racjonalizatorzy, posiadający świadectwa autorskie i patenty z zakresu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki,

  4. inne osoby, którym Zarząd Główny nada prawa członków zwyczajnych biorąc pod uwagę ich osiągnięcia zawodowe.

 2. Członkiem honorowym SITPMB może być osoba, która w wyniku wieloletniej działalności szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia oraz nauki, techniki i ekonomiki przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

  1. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego SITPMB.

  2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych oraz zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

  3. Członek honorowy może być pozbawiony tej godności na mocy uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.

  4. Ewidencję członków honorowych prowadzi Zarząd główny SITPMB.

 3. Członkiem wspierającym SITPMB może być każda osoba prawna lub fizyczna, która wyraziła gotowość wspierania celów statutowych SITPMB.

  1. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny SITPMB na podstawie pisemnego zgłoszenia i powiadamia o tym oddział SITPMB, na terenie którego działa dany zakład.

  2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału lub Sekcji z głosem stanowiącym.

  3. Członkowie wspierający wnoszą opłaty członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

  4. Członek wspierający zostaje skreślony z listy członków Stowarzyszenia na skutek własnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub nie opłacenia w ciągu jednego roku zadeklarowanych składek.

  5. Ewidencję członków wspierających prowadzi Zarząd Główny SITPMB.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych