BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
Poland

(22) 489 54 30 biuro@snb.org.pl

www.snb.org.pl

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Stowarzyszenie swój początek miało w kwietniu 2009, od samego poczatku działo na rzecz nowczesnego budownictwa.

Misją Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki jest:

 • integracja środowiska budowlanego na potrzeby inicjowania procesu stanowienia prawa wskutek realizacji prekonsultacji, zgodnie z opracowaną koncepcją Mechanizmu Prekonsultacji, umożliwiającego skuteczniejsze wykorzystanie zachodzących zmian rozwojowych techniczno-technologicznych w dziedzinie energooszczędności oraz rozwiązań innowacyjnych, a także zapewnienie poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • organizacja wsparcia eksperckiego dla administracji rządowej w procesie ustalania, aktualizacji oraz wdrażania wymagań techniczno-budowlanych, mającego poprawić jakość i zwiększyć efektywność tego procesu,
 • organizacja środowiskowej wymiany informacyjnej dotyczącej interdyscyplinarnych zagadnień okołobudowlanych, a także kreowania procedur i zaleceń w dziedzinie projektowania oraz wykonawstwa budynków

Pola zainteresowań Stowarzyszania Nowoczesne Budynki wynikające ze statutu to:

Stanowienie prawa

 • skuteczność i efektywność rządowego procesu stanowienia prawa w obszarze budownictwa, w szczególności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych,
 • działania mające prowadzić do usprawnienia procesu legislacyjnego w zakresie poprawy jego jakości, takie jak inicjowanie zmian przepisów techniczno-budowlanych w wyniku realizacji prekonsultacji, opracowywanie oceny skutków proponowanych zmian przepisów,
 • organizacja wsparcia eksperckiego na potrzeby legislacyjnych działań rządowych i wdrażających przyjęte regulacje.

Proces budowlany

 • efektywność i transparentność procesu budowlanego,
 • odpowiedzialność zawodowa uczestników procesu budowlanego,
 • bezpieczeństwo inwestora i użytkownika oraz poszanowanie interesów osób trzecich,

Nowe technologie

 • adekwatność regulacji techniczno-budowlanych do zmian zachodzących w oczekiwaniach inwestorów i użytkowników budynków, do zachodzącego ciągłego procesu rozwoju techniczno-technologicznego, w tym w zakresie innowacyjności i energooszczędności,
 • regularność i ciągłość procesu legislacyjnego sprzyjające rozwojowi i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych,

Jakość budownictwa

 • kreowanie zachowań mających wpływ na poprawę jakości budownictwa,
 • ocena regulacji prawnych mających wpływ na jakość budownictwa oraz inicjowanie zmian prawnych mających poprawiać jakość budownictwa

Racjonalizacja użytkowania energii

 • jakość i skuteczność oceny energetycznej budynków,
 • odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • monitoring i analiza działania systemu oceny energetycznej budynków wraz z wykorzystywaniem wyników oceny na potrzeby kreowania polityki technicznej,

Statystyka budownictwa

 • stworzenie bazy wiarygodnych danych statystycznych, stanowiącej podstawę do decyzji inwestycyjnych, z uwzględnieniem trendów europejskich w oparciu o własną metodologię,
 • ocena potrzeb statystycznych niezbędnych do kreowania polityki technicznej.
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki