BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego

Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego

Bednarska 16
00-321 Warszawa
Poland

(22) 828 06 14 info@urbi.work

www.urbi.work

Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego

URBI – Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego skupia organizacje i firmy branży budowlanej i inwestycyjnej. Jest pierwszą w Polsce organizacją powstałą dla wzmocnienia znaczenia branży w gospodarce kraju. URBI uwolni przedsiębiorców od przepisów i biurokracji niewystępującej w innych europejskich krajach. Likwidując szkodliwe i niczemu niesłużące dziś przepisy URBI chce zauważalnie obniżyć w Polsce koszty budowy zarówno dróg, jak i mieszkań.

Celem URBI jest działanie na rzecz takiego prawa, które zapewni konkurencyjne rozwiązania oraz współpraca z podzielającymi ten cel osobami i organizacjami gospodarczymi, społecznymi jak i politycznymi.

 

Kto może zostać członkiem URBI?

Członkami URBI mogą być stowarzyszenia fundacje, związki pracodawców, federacje związków pracodawców, zrzeszenia organizacji działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz pracodawcy, a także inne podmioty przyjęte w poczet członków przez Zarząd URBI.

Przykładowe korzyści
wynikające z dołączenia do URBI:

 1. Rekomendowanie i promowanie działań członków w gronie URBI i na zewnątrz.
 2. Promowanie opinii członków URBI w mediach.
 3. Pomoc w obecności medialnej i przestrzeni publicznej.
 4. Reprezentowanie członków w sądach, jako obserwator publiczny.
 5. Działania publiczne na rzecz zmian podatkowych korzystnych dla poszczególnych sektorów.
 6. Podejmowanie czynności w instytucjach państwowych zleconych przez podmiot, który nie chce ujawniania jego danych.
 7. Udział w pracach Komisji problemowych URBI.
 8. Reprezentowanie opinii podmiotów w Komisji Trójstronnej.”

Jak zostać członkiem URBI?

Aby zostać członkiem URBI należy wysłać wypełnioną deklarację oraz ankietę członkowską na adres e-mail biuro@urbi.work lub pocztą: Unia Rynku Budowlano – Inwestycyjnego, Centrum Adama Smitha, ul. Bednarska 16, 00-321 Warszawa.

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub inny podmiot działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów, która przyczyniła się do rozwoju organizacji pracodawców. Godność członka honorowego nadaje Zarząd w drodze Uchwały.

Prawa i obowiązki.

Członkowie URBI mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w pracach URBI i jej organów,
 2. Korzystania ze wsparcia URBI we wszystkich sprawach objętych Statutem,
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności URBI

Członkowie URBI są zobowiązani do

 1. Udziału w pracach URBI,
 2. Przestrzegania Statutu URBI oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez jej organy,
 3. Terminowego uiszczania składek,
 4. Udzielania organom URBI informacji niezbędnych dla jej działalności,
 5. Udzielania pomocy URBI w wykonywaniu zadań statutowych

Członek URBI uznający, że jego prawa członkowskie zostały naruszone może przedstawić swoja sprawę wraz z odpowiednim wnioskiem Zarządowi URBI, który rozstrzyga w sprawie w terminie miesiąca od wniesienia sprawy w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady URBI, która podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu.

Członek URBI może wystąpić o obniżenie bądź okresowe zwolnienie z obowiązków płacenia składki, które może nastąpić w przypadku:

 1. Trudnej sytuacji finansowej członka URBI
 2. Pogorszenia warunków funkcjonowania branży, w której członek URBI działa, z powodów dekoniuktury lub wprowadzenia niekorzystnych regulacji prawnych,
 3. Rozwoju i potrzeb akwizycyjnych członka URBI.

Wniosek o obniżenie bądź okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki wraz z uzasadnieniem rozpatruje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady URBI.

Członkostwo w URBI ustaje w razie:

 • wystąpienia z URBI,
 • rozwiązania URBI,
 • wykluczenia z URBI przez Zarząd,
 • likwidacji członka URBI lub w przypadku osób fizycznych jego śmierci,

 

Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego
Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego