BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Słowackiego 20
35-060 Rzeszów
Poland

(17) 8507 705 sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

www.inzynier.rzeszow.pl

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB) w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego działającą na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - "Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa". PDK OIIB powstała w 2001 roku i jest jedną z 16 okręgowych Izb podlegających pod Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie. 

Do PDK OIIB należy już ponad 6954 inżynierów i techników (stan na 31.12.2014 r.), w tym czynnych 6073, zawieszonych na własną prośbę 837, zawieszonych karnie 44, w dziewięciu branżach:  

 • konstrukcyjno-budowlanej (BO)
 • instalacji sanitarnych (IS)
 • instalacji elektrycznych (IE)
 • wodnych i melioracji (WM)
 • budownictwa drogowego (BD)
 • budownictwa mostowego (BM)
 • budownictwa kolejowego (BK)
 • telekomunikacji (BT)
 • wyburzeniowej (BW)

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej dla miejsca stałego zamieszkania izby samorządu zawodowego. 


Członkowie izby podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Organy Statutowe Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 • Okręgowy Zjazd PDK OIIB
 • Okręgowa Rada PDK OIIB
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna PDK OIIB
 • Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna PDK OIIB
 • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny PDK OIIB
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PDK OIIB

Ustawowe i statutowe zadania samorządu zawodowego inżyniera budownictwa:

 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków izby,
 • nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach,
 • nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców,
 • prowadzenie list członków samorządu zawodowego,
 • ustalanie zasad etyki zawodowej,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
 • opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,
 • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących budownictwa,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządu zawodowego.
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa